XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   Trang chủ \ Thông tin, văn bản\Công khai thông tin


Công bố thông tin năm 2016

01. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016

02. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2013 - 2015)

03. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016

04. Đánh giá thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2016


05. Báo cáo tài chính năm 2016

06. Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp 2016

Điều lệ công ty
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2022
Công bố thông tin năm 2021
Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Công bố thông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2016

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

Mail: xosokhanhhoa@gmail.com

Website :http://xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: (84.258)3822909 Fax: (84.258) 3822417

Youtube: https://youtube.com/c/xsktkh/live