XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Công khai thông tin


Công bố thông tin năm 2017

01. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

02. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất (2014 - 2016). 

03 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017


04. Đánh giá thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

05. Báo cáo tài chính năm 2017

06. Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)
Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2015
Công bố thông tin năm 2016
Điều lệ công ty