XỔ SỐ KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Công khai thông tin


Công bố thông tin năm 2018

01 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

02 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất (2015 - 2017)

03 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018

04 Đánh giá thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

05  Báo cáo tài chính năm 2018

06  Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018.Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2015
Công bố thông tin năm 2016
Điều lệ công ty

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

 

Trực tuyến   1
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xskh@xosokhanhhoa.com.vn

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317