XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Công khai thông tin


Công bố thông tin năm 2020

01 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

02. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất (2017 - 2019)

03 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020

04 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 2020

05 Báo cáo tài chính năm 2020

06 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
Mời chào giá
Chào gia cạnh tranh
Báo cáo kế hạoch kinh doanh năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2021
Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)
Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2017

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   3
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317