XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

   TRANG CHỦ \ THÔNG TIN\Công khai thông tin


Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)

01 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

02. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

03. Báo cáo Tài chính năm 2020


04. Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020

05. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021Công bố thông tin năm 2021 (Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)
Công bố thông tin năm 2020
Công bố thông tin năm 2019
Công bố thông tin năm 2018
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
Công bố thông tin năm 2017
Kế hoạch SXKD & ĐTPT 5 năm 2016 - 2020
Công bố thông tin năm 2015
Công bố thông tin năm 2016
Điều lệ công ty

Kết Quả Truyền Thống

Kết Quả Bóc

Trực tuyến   3
VPĐD

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA

xosokhanhhoa@gmail.com

website :www.xosokhanhhoa.com.vn

Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417

Fax: (84.258)3824317